Načítavam...

Účasť na kongrese KMINE 2023

V dňoch 5.10.-7.10. 2023 sme sa aktívne zúčastnili na IX. Kongrese klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) v Olomouci. Základnou myšlienkou kongresu KMINE je medziodborová spolupráca a integrácia najnovších poznatkov a postupov v infektológii, klinickej mikrobiológii, epidemiológii a nemocničnej hygiene v nadväznosti na ďalšie lekárske špecializácie. Práve tento multidisciplinárny prístup je veľmi prínosný v diagnostickom a liečebnom procese, v prevencii infekčných ochorení a pre súčasnú medicínu je úplne nevyhnutný.

Na kongrese sa zúčastnili naši mikrobiológovia MUDr. Ľubica Mačeková a Mgr. Lukáš Pazderka, PhD., so svojou prednáškou: „Prvé dáta o výskyte vysoko rizikových klonov Pseudomonas aeruginosa v SR: význam prolongovaného šírenia v nemocničnom prostredí“ v rámci Sympózia venovaného pamiatke prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., FRSP, FACP, FRCP, Dr.h.c. mult.

Prezentácia aktuálnych výsledkov poukazuje na významnú spoluprácu medzi AnalytX s.r.o. a Centrom mikrobiológie a prevencie infekcií (CEMIP) Trnavskej Univerzity v Trnave, Oddelením nemocničnej hygieny a epidemiológie Fakultnej nemocnice Trnava a ďalšími vedecko-výskumnými pracoviskami.