Načítavam...

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v zmysle čl. 13 a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“)

Úvod

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto Vás v nasledujúcom texte informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby, ktoré o Vás spracúvame v súvislosti s poskytovaním služieb prostredníctvom našej webovej stránky www.analytx.sk  (ďalej ako „webová stránka“).

Vaše osobné údaje budú spracovávané v súlade s Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o OOÚ“).

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť AnalytX s.r.o., IČO: 35 826 321, so sídlom Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava, registrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 25535/B (ďalej ako  „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu, ktorou je Ing. Beáta Mjartanová. Zodpovednú osobu môžete v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať na e-mailovej adrese: oou@analytx.sk.

Definície

Dotknutá osoba: je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú;

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

Prevádzkovateľ: AnalytX s.r.o., IČO: 35 826 321, so sídlom Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava, registrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 25535/B ako osoba, ktorá sama alebo spolu s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;

Príjemca: je právnická alebo fyzická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorej sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou;

Sprostredkovateľ: je právnická alebo fyzická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Tretia strana: je právnická alebo fyzická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

webová stránka: je stránka www.analytx.sk;

Zákon o OOÚ: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účel, právny základ a rozsah spracúvania osobných údajov

(i) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie v osobitných súboroch, ktoré zasielajú Prevádzkovateľovi cez kontaktný formulár, ide najmä o titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, údaje o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaných odborných kurzoch, získaných certifikátoch a pod. na účely: účasti na prijímacom pohovore alebo výberovom konaní na ponúkanú voľnú pracovnú pozíciu u Prevádzkovateľa, získania ponúkanej pracovnej pozície a uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovný pomer s Prevádzkovateľom v prípadne úspešného absolvovania výberového konania.

Právnym základom spracovávania týchto osobných údajov je:

 • splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia) ako potencionálneho zamestnávateľa v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov; a zároveň
 • spracúvanie je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby.

(ii) Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou, a zároveň aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uskutočnenie prijímacieho pohovoru alebo výberového konania na ponúkanú voľnú pracovnú pozíciu u Prevádzkovateľa a prípadné uzatvorenie pracovnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov na tieto účely môže mať za následok  nemožnosť uskutočniť prijímací pohovor alebo výberové konanie na ponúkanú voľnú pracovnú pozíciu u Prevádzkovateľa a prípadné uzatvorenie pracovnej zmluvy, resp. by Prevádzkovateľ nebol schopný plniť povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo na účely: vybavenia žiadosti, dopytu, sťažnosti alebo podnetu Dotknutej osoby na základe kontaktného formuláru.

Právnym základom spracovávania týchto osobných údajov je:

 • splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia) a/alebo
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) na zabezpečení kvalitného poskytovania služieb Prevádzkovateľa, riadny a efektívny výkon podnikateľských činností Prevádzkovateľa, ako aj na zabezpečenie spokojnosti návštevníkov a užívateľov webovej stránky, ktorí nás kontaktovali so žiadosťou, dopytom, sťažnosťou alebo podnetom.

Neposkytnutie osobných údajov na tieto účely môže mať za následok nemožnosť vybaviť Vašu žiadosť, dopyt, sťažnosť a/alebo podnet.

(iii) Prevádzkovateľ prostredníctvom súborov cookie, spracováva údaje v rozsahu: identifikátory zariadenia, IP adresa, typ prehliadača a operačného systému, čas a dĺžku návštevy webovej stránky, vyhľadávané údaje a iné informácie uložené v súboroch cookie, na účely: riadneho fungovania a prevádzky webovej stránky, sledovania využívania webovej stránky Dotknutou osobou a na marketingové účely.

Právnym základom spracovávania týchto údajov je:

 • súhlas Dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

Viac informácií ohľadom spracúvania osobných údajov prostredníctvom súborov cookie nájdete na odkaze: Zásady používania súborov cookie.

Kategórie osobných údajov a ich zdroj

Prevádzkovateľ spracováva o Vás ako Dotknutej osobe kontaktné a identifikačné osobné údaje.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje predovšetkým od Vás ako Dotknutej osoby.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom alebo kategóriám príjemcov: oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré s ohľadom na ich zaradenie sú oprávnené spracúvať osobné údaje o uchádzačoch o zamestnanie, oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré sú poverené vybavovaním žiadosti, dopytu, sťažnosti alebo podnetu prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke, spoločnosť poskytujúca služby IT pre Prevádzkovateľa, správca serveru webovej stránky, spoločnosti zabezpečujúce analytické a marketingové služby v súvislosti s prevádzkou webovej stránky.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje získané v súvislosti s prijímacím pohovorom alebo výberovým konaním na ponúkanú voľnú pracovnú pozíciu u Prevádzkovateľa budú spracovávané po dobu trvania výberového konania u Prevádzkovateľa, ibaže by príslušné právne predpisy vyžadovali dlhšiu dobu.

Vaše osobné údaje získané v súvislosti s vybavením žiadosti, dopytu, sťažnosti alebo podnetu budú spracovávané po dobu 5 rokov od posledného písomného kontaktu s Prevádzkovateľom.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov získavaných prostredníctvom súborov cookie je podrobnejšie uvedená na odkaze: Zásady používania súborov cookie.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prenos Vašich osobných údajov získaných prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke sa do tretích krajín neuskutočňuje.

Prenos Vašich osobných údajov spracovávaných v súvislosti s prevádzkou webovej stránky, predovšetkým prostredníctvom súborov cookie sa do tretích krajín neuskutočňuje.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Spracúvanie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom získaných prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke nepodlieha automatizovanému  rozhodovaniu vrátane profilovania podľa článku 22 Nariadenia.

Prevádzkovateľ webovej stránky spracúva Vaše osobné údaje, ktoré získava prostredníctvom súborov cookie v súvislosti s prevádzkou webovej stránky, automatizovanými prostriedkami spracovávania. Výsledkom však nie sú rozhodnutia o Vás ako Dotknutej osobe, ktoré by mali právne účinky, alebo ktoré by Vás ako Dotknutú osobu významne ovplyvňovali. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa článku 22 Nariadenia.

Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním osobných údajov

Ako Dotknutá osoba máte tieto práva:

 • (i) právo na prístup k osobným údajom,
 • (ii) právo na opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov,
 • (iii) právo na výmaz osobných údajov v prípade, ak zanikne účel ich spracovávania alebo spracovávanie osobných údajov je nezákonné,
 • (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • (v) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • (vi) právo na prenosnosť osobných údajov,
 • (vii) právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • (viii) právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov.

Ak o Vás ako Dotknutej osobe spracúvame osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je možné uskutočniť cez e-mailovú adresu oou@analytx.sk.

V prípade spracovávania osobných údajov prostredníctvom súborov cookie, ktorý ste nám udelili prostredníctvom webovej stránky, pre odvolanie takto udeleného súhlasu je potrebné kliknúť na odkaz: Zásady používania súborov cookie, kde v bode 7 nájdete možnosti pre odvolanie súhlasu alebo úpravu nastavenia súhlasu.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinný vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť a byť neaktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.

V Bratislave, dňa 18.01.2024