Načítavam...

História

Spoločnosť AnalytX s.r.o. ako právnická osoba, bola založená v decembri v roku 2001 so sídlom Kazanská 46, Bratislava. Spoločnosť svoju činnosť začala 1.9.2002 v prevádzke Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v odbore klinická biochémia. V novembri 2003 bolo na základe predloženej žiadosti spoločnosti AnalytX s.r.o. vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická imunológia a alergológia. Bolo to prvé imunologické laboratóriu v Trnave, ktoré uspokojovalo požiadavky lekárov - imunológov.

Od 1.6.2004 spoločnosť prevádzkuje laboratóriá klinickej biochémie a klinickej mikrobiológie, A. Žarnova 11, Trnava. V roku 2008 naša spoločnosť na základe rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja začala prevádzkovať oddelenie klinickej hematológie.

Nosným predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení (NZZ) Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia, klinická hematológia a transfuziológia.

Vytvorené integrované laboratórne pracovisko sme v zmysle kompatibility s pracoviskami s obdobnou odbornou náplňou v EU nazvali Oddelením laboratórnej medicíny, čo zodpovedá aj novovytvorenému špecializačnému odboru Laboratórna medicína. Priestorovým prebudovaním pôvodného laboratórneho pracoviska na A. Žarnova 11, Trnava, sme vytvorili predpoklad integrácie pracovísk. Postupnou inštaláciou modernej prístrojovej techniky, automatizovanej robotizovanej linky, vrátane inštalácie počítačovej siete spolu s novým laboratórnym informačným systémom a prepojením našich pracovísk na A. Žarnova 11 a pracoviska v Mestskej poliklinike, sme sa dopracovali na vysokú úroveň, ktorá je porovnávaná so štandardom Európskej únie. Na základe uvedených skutočností získalo naše laboratórium v roku 2006 Certifikát Manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

V roku 2010 nám bolo Slovenskou národnou akreditačnou službou udelené Osvedčenie o akreditácii. Toto osvedčenie preukazuje, že naše pracovisko je spôsobilé vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne a týmto spĺňa požiadavky podľa normy EN ISO 15189.

Súčasnosť

Spoločnosť AnalytX s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje oddelenie laboratórnej medicíny v odboroch: klinická biochémia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia, klinická hematológia.

Spoločnosť AnalytX s.r.o. je akreditovaná podľa normy ISO 15189:2012. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti laboratórnej diagnostiky. Nadštandardné technické vybavenie pracovísk a kvalifikovaný personál spĺňa všetky predpoklady k poskytovaniu kvalitných služieb. Ponuka vyšetrení zahŕňa rutinné vyšetrenia ale aj špeciálne vyšetrenia umožňujúce komplexnú diagnostiku ochorení. Úzka spolupráca s klinikami a oddeleniami FN v Trnave dáva priestor pre odbornú prácu, ktorej výsledky sú zverejňované v prednáškach a publikáciách.

Vízie

Spoločnosť AnalytX s.r.o. má v súlade s politikou kvality zavedené ciele kvality, ktoré sú zamerané na plnenie potrieb a požiadaviek užívateľov v relevantných funkciách a úrovniach organizácie. Hlavným cieľom je poskytovať zákazníkom najvyššiu možnú kvalitu a spoľahlivosť služieb v oblasti laboratórnej diagnostiky.

Dlhodobými cieľmi spoločnosti je snaha:

  • Zabezpečiť a neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v oblasti vykonávania vyšetrení.
  • Udržiavať dôveryhodnosť u našich zákazníkov.
  • Poskytovať služby pre čo najširší okruh zákazníkov.
  • Vyhovieť v čo najkratšej dobe a najväčšej možnej miere potrebám zákazníkov rešpektujúc požiadavky normy.
  • Rozširovať spektrum vyšetrení.
  • Zlepšovať úroveň poskytovania informácií zákazníkom prostredníctvom marketingu.
  • Zvyšovať úroveň odborného vzdelania pracovníkov laboratória.
  • Sledovať nové poznatky, metódy a trendy v oblasti laboratórnej diagnostiky.