home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

História firmy

Spoločnosť AnalytX s.r.o. ako právnická osoba, bola založená v decembri v roku 2001 so sídlom Kazanského 46, Bratislava. Nosným predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení (NZZ) Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) v odboroch klinická biochémia, klinická hematológia a transfuziológia, klinická imunológia a alergológia a klinická mikrobiológia.

Spoločnosť AnalytX s.r.o. svoju činnosť začala 1.9.2002 v prevádzke Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v odbore klinická biochémia.

V novembri 2003 bolo na základe predloženej žiadosti spoločnosti AnalytX s.r.o. vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická imunológia a alergológia.

Od 1.6.2004 spoločnosť prevádzkuje laboratóriá klinickej biochémie a klinickej mikrobiológie, A. Žarnova 11, Trnava.

Vytvorené integrované laboratórne pracovisko sme v zmysle kompatibility s pracoviskami s obdobnou odbornou náplňou v EU nazvali Oddelením laboratórnej medicíny, čo zodpovedá aj novovytvorenému špecializačnému odboru Laboratórna medicína.

PriestorPriestorovým prebudovaním pôvodného laboratórneho pracoviska na A.Žarnova11, Trnava, sme vytvorili predpoklad integrácie pracovísk. Postupnou inštaláciou modernej prístrojovej techniky, automatizovanej robotizovanej linky, vrátane inštalácie počítačovej siete spolu s novým laboratórnym informačným systémom a prepojením našich pracovísk na A. Žarnova 11 a pracoviska v Mestskej poliklinike, sme sa dopracovali na vysokú úroveň, ktorá je porovnávaná so štandardom Európskej únie. Na základe uvedených skutočností získalo naše laboratórium v roku 2006 Certifikát Manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

V roku 2008 naša spoločnosť na základe rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja začala prevádzkovať oddelenie klinickej hematológie.
V roku 2V roku 2010 nám bolo Slovenskou národnou akreditačnou službou udelené Osvedčenie o akreditácii. Toto osvedčenie preukazuje, že naše pracovisko je spôsobilé vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne a týmto spĺňa požiadavky podľa normy EN ISO 15189.

návrat na začiatok