home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Požiadavky na urgentné vyšetrenie

Prevádzka na OLM je podľa nároku na dobu spracovania biologického materiálu rozdelená na rutinnú a statimovú.Je potebné, aby na žiadanke s požiadavkami na urgentné vyšetrenia bol v kolónke STATIM vyznačený krížik Pri statimovom materiáli je požiadavka, aby objednávajúci lekár mal výsledky vyšetrenia k dispozícii do jednej hodiny od príjmu na OLM, a tak následne mohol urýchlene reagovať na pacientov aktuálny stav.
Najčastejšie vyšetrovaný biologický materiál v statimovej prevádzke je krv, moč a likvor.
Z hľadiska organizácie prevádzky, ale aj z hľadiska sortimentu vyšetrení, ktoré patria medzi vyšetrenia potrebné v urgentnej medicíne, nie sú všetky vyšetrenia vykonávané na OLM zaradené do sortimentu statimových vyšetrení. Pri stanovovaní tohto sortimentu sa prihliadalo aj na požiadavky zdravotných poisťovní. Bol určený konečný sortiment statimových vyšetrení, ktorý je v našom prípade o niečo širší, ako je sortiment doporučený zdravotnými poisťovňami, keďže sme sa snažili vyjsť v ústrety aj oddeleniam urgentnej medicíny vo FN v Trnave.
Statimový biologický materiál sa pri preberaní označí červenou lepkou, na žiadanku sa zapíše čas príjmu na OLM a prednostne sa spracováva, čiže zaradí sa pred bežne spracovávaný biologický materiál. Žiadanky na spracovanie sa ihneď po príjme zadajú do LISu, materiál sa podľa potreby prednostne scentrifuguje a stanovia sa parametre. Po vyšetrení všetkých objednaných parametrov sa objednávajúcemu lekárovi telefonicky nahlásia výsledky. Výsledky pre jednotlivé oddelenia FN sú zasielané elektronicky prostredníctvom prepojenia LISu s nemocničný informačným systémom.