home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Služby zákazníkom

     Medicínske laboratórium vykonáva vyšetrenia pre svojich zákazníkov na základe uzatvorených zmlúv a dohôd. Za dohodu sa považuje aj každá žiadanka na vyšetrenie.
    Spoločnosť AnalytX s.r.o. okrem samotného vykonávania vyšetrení biologického materiálu poskytuje svojim zákazníkom ďalšie služby, ktoré sú prínosom pre zlepšovanie kvality laboratórnej činnosti a napomáhajú udržať dobré meno spoločnosti:
 • poskytnutie materiálu na odber a transport vzorky, ktorý je vhodný pre požadovaný druh vyšetrenia, pre prístrojové vybavenie laboratória a súčasne spĺňa potreby zákazníka
 • poskytnutie materiálu na odber a transport vzorky, ktorý je vhodný pre požadovaný druh vyšetrenia, pre prístrojové vybavenie laboratória a súčasne spĺňa potreby zákazníka
 • pravidelné informovanie zákazníka o novinkách, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti (Novinky)
 • zabezpečenie transportu vzoriek do laboratória za podmienok, ktoré vyhovujú požiadavkám na transport biologického materiálu (teplota, čas), tak aby bola zachovaná stabilita analyzovaných látok
 • umožnenie zákazníkom zhromažďovať vzorky na vyhradenom mieste v priestoroch laboratória
 • prednostné vykonanie vyšetrenia v biologickom materiáli, ktoré zákazník označí ako statimové vyšetrenie
 • telefonické hlásenie statimových vyšetrení a kritických hodnôt vyšetrení
 • akceptovanie požiadaviek zákazníka, ak je potrebné vykonať vyšetrenia mimo obvyklý čas (deň), v ktorom laboratórium daný druh vyšetrenia nevykonáva
 • umožnenie zákazníkovi alebo jeho zástupcovi prítomnosť pri vykonaní vyšetrenia, ak si to zákazník žiada, za dodržania bezpečnostných opatrení a pokynov na ochranu dôverných informácií
 • uchovávanie vzoriek zákazníka za vhodných podmienok tak, aby bolo možné vyšetrenie zopakovať, alebo vykonať iné vyšetrenie pôvodne nežiadané
 • uchovanie vzorky a odloženie vykonania vyšetrenia pri nejasnej identifikácii vzorky alebo neuvedených, nejasných požiadavkách na vykonanie vyšetrení, konzultácia so zákazníkom a vyžiadanie súhlasu / nesúhlasu na vykonanie vyšetrenia
 • informovanie zákazníka o dôvode nevykonania vyšetrenia (napr. zrazená krv, kvalita séra neumožňuje vykonať určitý druh vyšetrenia a pod.)
 • pravidelné informovanie zákazníkov o podmienkach odberu, transportu biologického materiálu, palete vykonávaných vyšetrení, referenčných hodnotách a iných dôležitých informáciách formou informačných letákov- brožúr, telefonických alebo osobných konzultácií
 • pravidelné overovanie si ohlasov pozitívnych alebo negatívnych na činnosť laboratória, akceptovanie opodstatnených výhrad voči činnosti laboratória
 • poradenstvo a konzultačné služby ohľadom vyšetrení

Riešenie sťažností

    Snahou laboratória je vybaviť všetky reklamácie prijaté v písomnej forme formou reklamačného listu, v ústnej forme (telefonicky) v čo najkratšom čase a v snahe vyhovieť zákazníkovi v poskytovaných službách, aby zákazník mal pocit istoty a dôvery v nami poskytované služby. Ak zákazník, alebo iná strana podá akúkoľvek sťažnosť na činnosť laboratória, ktorá sa môže týkať výsledkov vyšetrení, tak aj iných okolností súvisiacich s poskytovanými službami, je povinnosťou zodpovedných osôb sťažnosť prijať, zaregistrovať, preskúmať jej opodstatnenie a vykonať potrebnú nápravu. Každá reklamácia a jej vybavovanie je oznámené personálu laboratória v zmysle prevencie výskytu chýb a ústretovosti voči zákazníkovi. Riaditeľka a manažment laboratória zodpovedá za doriešenie reklamácie - sťažnosti . V prípade, že laboratórium si je vedomé zodpovednosti za riešenie vzniknutého problému, ospravedlní sa a snaží sa vysvetliť problém tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena spoločnosti.

návrat na začiatok