home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Označenie materiálu

Každý materiál musí byť jednoznačne identifikovaný – na skúmavke musí byť uvedené meno a priezvisko pacienta a rok jeho narodenia. Označený materiál preberáme spolu s vyplnenými žiadankami, ktoré musia obsahovať:
   
  Údaje o pacientovi:
 • meno a priezvisko pacienta
 • rodné číslo pacienta
 • kód poisťovne
 • diagnózu pacienta (medzinárodným kódom)
 • dátum a čas odberu vzorky
 • doplňujúce údaje o pacientovi: hmotnosť (kg), výška (cm), množstvo moča (ml), doba zberu (HH +MM)
 • nosičstvo závažného prenosného vyšetrenia
  Údaje o zdravotníckom zariadení:
 • kód lekára (9 miestny)
 • kód zariadenia (12 miestny)
 • pečiatku a podpis lekára
 • kto odber vykonal
  Jednoznačné označenie žiadaných vyšetrení

Žiadanky je potrebné vypĺňať čitateľne, veľkým tlačeným písmom. Požadované vyšetrenia sa označia krížikom X, vo voľnom políčku vedľa uvedeného vyšetrenia.