home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Spoločnosť AnalytX s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje oddelenie laboratórnej medicíny v odboroch:

     klinická biochémia
     klinická mikrobiológia
     klinická imunológia a alergológia
     klinická hematológia


Spoločnosť AnalytX s.r.o. je akreditovaná podľa normy ISO 15189:2012. Osvedčenie o akreditácii

Personál

Na každom z jednotlivých oddelení pracujú odborníci – lekári, vysokoškolsky vzdelaní pracovníci a zdravotnícki laboranti atestovaní v príslušnom odbore. Zdravotnícki laboranti erudovane spracujú vzorky biologického materiálu, lekári a vysokoškolsky vzdelaní pracovníci ich následne kvalifikovane posúdia a v prípade potreby poskytnú ordinujúcim lekárom konzultácie.

Postupy, kontrola kvality

Pri stanovovaní jednotlivých parametrov postupujeme podľa všeobecne platných postupov doporučených medzinárodnou organizáciou pre laboratórnu diagnostiku. Výsledky vyšetrení sú pravidelne preverované interným systémom kontroly kvality. Výsledky pravidelne overujeme na certifikovaných pracoviskách, zúčastňujeme sa nezávislej medzinárodnej externej kontroly kvality. Na poskytované vyšetrenia máme platné certifikáty, ktoré udeľujú tieto medzinárodné organizácie.

Preprava biologického materiálu

Zvoz biologického materiálu zabezpečujeme z ambulancií mestskej polikliniky a z ostatných zmluvných ambulancií Trnavského kraja. Materiál prepravujeme v kvalitných termoboxoch za stáleho monitorovania teploty, za podmienok správneho nakladania s biologickým materiálom a za dodržania predanalytickej fázy jeho spracovania.

Prístrojová technika

Prístrojová technika a používané technológie na jednotlivých oddeleniach laboratórnej medicíny zabezpečujú analytickú správnosť vykonávaných vyšetrení. Začiatkom roka 2005 bola na oddelení klinickej biochémie nainštalovaná automatická linka WorkCell od spoločnosti Siemens (USA), ktorá predstavuje cestu k vytváraniu integrovaných laboratórií. Prístroje sú schopné pracovať samostatne alebo priradené k dopravníkovému pásu a ich práca je riadená automaticky počítačovým systémom. Celý systém význačne prispieva k zvyšovaniu kvality práce a k rýchlejšiemu spracovaniu a vyšetreniu vzorky.

Informácie

Naši pracovníci Vám radi poskytnú akékoľvek informácie týkajúce sa odberov biologického materiálu pre jednotlivé vyšetrenia, jeho transportu a uchovávania, poprípade Vám poradia sortiment vyšetrení vhodných pre Vašich pacientov. Tieto informácie sú takisto uvedené na našej internetovej stránke, v časti Odbery biologického materiálu.

Naše prevádzky

Prevádzka 1:

    ul.A.Žarnova 11, 917 02 Trnava
    Klinická biochémia,
    Klinická mikrobiológia,
    Klinická imunológia a alergológia,
    Klinická hematológia

Prevádzka 2:

    Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava
    Klinická biochémia
   

návrat na začiatok