home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Celkový aminoterminálny propeptid prokolagénu typu 1
Kolagén typu 1 tvorí asi 90% organickej kostnej matrix. Je syntetizovaný z proteínových prekurzorov prokolagénu a tropokolagénu. V priebehu syntézy kolagénu odštepujú špecifické proteázy N- a C-terminálne fragmenty prokolagénu typu 1. Marker P1NP je špecifickým indikátorom ukladania kolagénu typu 1 a tým aj skutočným markerom vytvárania kosti.

P1NP je vhodným markerom ako pre monitorovanie anabolickej terapie, tak aj pre antirezorpčnú terapiu. Pri anabolickej terapii by úspešná liečba mala byť sledovaná 40%-ným zvýšením hladiny P1NP oproti východiskovej hladine u sledovaného pacienta. Naopak pri antirezorpčnej terapii by malo dôjsť k viac ako 40%-nému poklesu hodnôt oproti bazálnej hladine P1NP. (IOF – International Osteoporosis Fundation odporúča tento analyt pre monitorovanie antirezorpčnej liečby.) Interval monitoringu by mal byť 6 mesiacov.

P1NP je spoločne s C-terminálnym telopeptidom odporúčaný tiež pre diagnostiku kostného rozsevu a hodnotenie terapie u rôznych solídnych tumorov.

Vzhľadom k výrazne sa zvyšujúcej incidencii karcinómu prostaty sa dostávajú stále viac do pozornosti klinikov aj vyšetrenia indikované pre potvrdenie diagnózy a hodnotenie terapie kostných metastáz.

Meranie celkového P1NP vykazuje minimálnu dennú alebo sezónnu variáciu. Príjem potravy alebo diéta nemá detegovateľný vplyv na vyšetrenie.