home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  
Stanovenie protilátok proti deamidovanému gliadínu v triede IgA a IgG

Význam vyšetrenie: Protilátky proti gliadínu sú prítomné u 80 – 90 % pacientov s neliečenou celiakiou. Podľa literárnych údajov sa protilátky gliadínu od celiatických pacientov viažu na limitovaný počet antigénnych miest. Literárne štúdie poukazujú aj na to, že protilátky celiatických pacientov vykazujú zvýšenú väzbu na gliadíny, ktoré boli deamidované enzymatickým pôsobením transglutaminázy. Epitopy reaktívne u celiakie sú iné, ako u ostatných alergií. V porovnaní s klasickým testom stanovenia protilátok proti natívnemu gliadínu (doplniť akým testom) má vyšetrenie protilátok proti deamidovanému gliadínu v triede IgA a IgG vyššiu citlivosť a špecificitu pre toto ochorenie. Detekcia protilátok triedy IgA a IgG proti gliadínu je najčastejšie a najdlhšie používaným serologickým markerom celiakie.

Vzorka: venózna krv (sérum), doručiť do laboratória v deň odberu, interferuje hemolýza a lipémia

Stabilita vzorky: sérum 3 dní pri teplote 2–8°C

Frekvencia vyšetrenia v laboratóriu: 1-krát za týždeň

Interpretácia výsledkov: (platí pre triedu IgA aj IgG)
Negatívna hodnota < 13 U/ml
Hraničná hodnota 13 – 15 U/ml
Pozitívna hodnota > 15 U/ml

Stanovenie protilátok proti endomýziu v triede IgA a IgG

Význam vyšetrenia: Typickým nálezom u pacientov s celiakiou sú zvýšené hodnoty (titer) protilátok proti endomýziu. Toto zvýšenie je v priamej súvislosti so slizničným poškodením tenkého čreva. Podľa literárnych zdrojov anti-endomyziálne protilátky pravdepodobne reagujú so štruktúrami intercelulárnej matrix, s retikulínovými vláknami a s endomýziom hladkého svalstva. Stanovenie protilátok proti endomýziu sa vyznačuje vysokou senzitivitou (97-100 %) a špecificitou (90 -100 %). Vyšetrenie anti-endomyziálnych protilátok v triede IgG sa indikuje u pacientov, ktorí majú deficit celkového IgA.

Vzorka: venózna krv (sérum), doručiť do laboratória v deň odberu

Stabilita vzorky: sérum 14 dní pri teplote 2–8°C

Frekvencia vyšetrenia v laboratóriu: 1-krát za týždeň

Interpretácia výsledkov: (platí pre triedu IgA aj IgG)
Kvalitatívne - pozit. - negat. (negatívny výsledok je v norme).