home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Laboratórne výsledky

Výsledky vyšetrení

Po ukončení požadovaných laboratórnych vyšetrení a zhodnotení výsledkov lekárom alebo laboratórnym diagnostikom v našom laboratóriu, sa výsledky zaznamenávajú v LISe, vytlačia v papierovej podobe a odosielajú ošetrujúcemu lekárovi alebo na konkrétne oddelenie Fakultnej nemocnice.

Výsledky pre jednotlivé oddelenia FN sú súčasne zasielané elektronicky, a to prostredníctvom prepojenia informačného systému používaného v laboratóriách spoločnosti AnalytX s.r.o. s nemocničným informačným systémom.
Rovnako máme zabezpečené zasielanie výsledkov v elektronickej podobe do zdravotných stredísk, z ktorých zvážame biologický materiál, a to za predpokladu dostupnosti internetového prepojenia s týmito strediskami.

Hlásenie a vydávanie výsledkov vyšetrení

Pri telefonickom hlásení výsledkov zákazníkovi (lekár) alebo jeho zástupcovi (zdravotná sestra lekára), je pracovník laboratória povinný vyžiadať rodné číslo a meno lekára žiadajúceho vyšetrenie, čím sa overí oprávnenie na vydanie výsledku vyšetrení. Pracovník laboratória musí zabezpečiť, aby v prítomnosti iných osôb ako pracovníkov laboratória nedošlo k zverejneniu dôverných informácií zákazníkov.

Vzhľadom na charakter informácií (zdravotný stav pacienta) sa výsledky vyšetrení môžu hlásiť priamo pacientovi len so súhlasom lekára.

Výsledky od obvodných lekárov alebo lekárov špecialistov si chodia prevziať buď priamo lekári alebo nimi poverené osoby - zdravotné sestry, alebo ich priamo do ambulancie doručí osoba poverená zvozom materiálu. Tieto osoby boli poučené o povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch podľa. Zákona č. 84/2014 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.122/2013 Z.z. Výsledky pacientov posielame lekárom aj doporučenou poštou alebo elektronickou formou zakryptovanými mailami, ktoré si lekár môže otvoriť pomocou jedinečného hesla.
Ak si lekár želá, aby sme výsledok vydali priamo do rúk pacienta – dotknutej osoby, výsledok vydáme na základe jeho písomnej žiadosti (na výmennom lístku alebo priamo na žiadanke). Pacient musí dostatočne preukázať svoju totožnosť.
Ak sa pacient (dotknutá osoba) nepreukáže písomnou žiadosťou od lekára, má možnosť vyplniť písomnú žiadosť vo svojom mene. Ak dostatočne preukáže svoju totožnosť, výsledky mu vydáme.
Ak výsledky pacienta žiada iná osoba ako pacient - dotknutá osoba (ambulancia LSPP, centrálny príjem), výsledky sa jej vydajú len na základe písomnej žiadosti lekára. Osoba preberajúca výsledky musí dostatočne preukázať svoju totožnosť.

Ochrana osobných údajov
 
Informácie týkajúce sa osobných údajov pacientov ( meno pacienta, rodné číslo resp. číslo poistenca, diagnóza, ošetrujúci lekár, poisťovňa ) a výsledky vyšetrení sú dôverné informácie a sú vlastníckym právom zákazníka.
O týchto údajoch zachovávame mlčanlivosť v zmysle Zákona č. 84/2014 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.122/2013 Z.z. Všetci pracovníci laboratória boli poučení a dodržujú uvedený postup na ochranu dôverných informácií a vlastníckych práv zákazníka.

návrat na začiatok