home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Potrubná pošta

V priebehu roka 2007 spoločnosť AnalytX s.r.o. vybudovala a uviedla do prevádzky potrubnú poštu, ktorá spája pavilón chirurgických disciplín FN a Oddelenie laboratórnej medicíny, s predĺžením na Oddelenie hematológie FN.
Objekty sú prepojené linkou zabezpečujúcou prepravu v oboch smeroch. Biologický materiál určený na vyšetrenie je zasielaný na oddelenie hematológie a oddelenie laboratórnej medicíny spoločnosti AnalytX s.r.o. v patrónach označených čipom a po ukončení vyšetrenia sú na jednotlivé oddelenia v ochranných obaloch vložených do patrón odosielané výsledky týchto vyšetrení.