home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Odbery biologického materiálu na hematologické vyšetrenia

Predanalytické faktory ovplyvňujúce výsledok hematologického vyšetrenia

Hematologické vyšetrenia sú tiež ovplyvnené predanalytickými faktormi. V minulosti sa často vykonávali odbery z kapilárnej krvi, pri nedostatočnom vpichu dochádzalo v dôsledku tlačenia okolia a prieniku tkanivového moku k významnému skresleniu výsledkov.

V súčasnosti sa odbery už takmer výlučne realizujú zo žilovej krvi do vákuových, jednorázových skúmaviek s adekvátnymi antikoagulačnými činidlami. Veľmi dôležité je nepoužívať ich po dobe expirácie.

Za optimálny sa považuje odber po 12 hodinách hladovania a zníženej telesnej aktivity ráno, medzi 7–9 hodinou, s naložením škrtidla v nevyhnutnom prípade maximálne na 1 minútu. Nedodržanie hladovania ovplyvňuje počet leukocytov. Leukocytóza sa vyskytuje aj po cvičení, pri strese, bolesti, v období menštruácie, v čase pôrodu, u novorodencov, po expozícii chladu, pôsobením UV žiarenia, sprevádza nauzeu a dávenie. Naloženie škrtidla na dlhšie časové obdobie negatívne ovplyvňuje počet leukocytov, pozitívne zase počet erytrocytov, hemoglobín a hematokrit.

K ďalším zásadám, obzvlášť pri odbere na vyšetrenia hemostázy a hemokoagulácie, patrí končatinou necvičiť, ani ju nemasírovať. V literatúre sa uvádza aj pomerne málo známy údaj o odbere z ušného lalôčika, počet leukocytov môže byť v tomto prípade v dôsledku lokálnej stázy vyšší až o 3–48 %! Vždy zisťujeme liekovú anamnézu a zvažujeme vplyv užívaných liečiv (zameriame sa hlavne na antiagreganciá a antikoagulanciá). Zaujímame sa aj o životný štýl pacienta – chronické fajčenie napríklad významne zvyšuje počet leukocytov.

Pri odbere z neheparinizovaných intravenóznych alebo intraarteriálnych katétrov musíme tieto najskôr prepláchnuť izotonickým fyziologickým roztokom v množstve zodpovedajúcom ich objemu a následne ešte vypustiť prvých 5 ml krvi. Pri odbere z heparinizovaných katétrov sa odporúča vypustiť množstvo krvi zodpovedajúce dvojnásobku ich objemu a potom prednostne odobrať na nehemostazeologické vyšetrenia.

Krv odobratú do antikoagulačných činidiel na báze EDTA je potrebné analyzovať maximálne do 5 hodín. Vyšetrenia hemostázy a hemokoagulácie je nutné vykonať do 4 hodín.

Odber krvi na vyšetrenie krvného obrazu a diferenciálny rozpočet leukocytov

Krv na vyšetrenie krvného obrazu a diferenciálneho rozpočtu leukocytov odoberáme do jednorázových vákuových skúmaviek s antikoagulačným činidlom K2 alebo K3 EDTA. Dôležité je odobrať presne stanovené množsto krvi (na odberovej skúmavke je označené ryskou), pretože pri nedostatočnom naplnení sa v skúmavke zvyšuje koncentrácia antikoagulačného činidla. Obsah skúmavky premiešame kývavými pohybmi tak, aby nedošlo k speneniu obsahu skúmavky (skúmavkou netrepeme!).

Odber krvi na koagulačné vyšetrenia

Krv na vyšetrenia hemostázy odoberáme zo žily do jednorázových odberových skúmaviek s obsahom 0,109 M (resp. 0,129 M) citrátu sodného v pomere s krvou 1:10. Pri odbere naplníme odberovú skúmavku krvou presne po nominálnu hodnotu a krv s anti-koagulantom dôkladne premiešame. Skúmavku 5 až 7-krát prevrátime hore dnom (v žiadnom prípade ňou netrepeme, pretože by mohlo dôjsť k  traumatizácii buniek a nežiadúcemu napeneniu materiálu). Nedostatočné premiešanie môže viesť k čiastočnej aktivácii hemostatických procesov, príp. sa môže odobraný materiál v odberovej skúmavke zraziť.

Laboratórium na odber nezrážanlivej krvi poskytuje tieto skúmavky:

1. Vyšetrenie krvného obrazu – skúmavky s protizrážanlivým činidlom K2 alebo K3 EDTA s objemom 2,7ml a 1,2ml.

2. Vyšetrenie koagulačných parametrov – skúmavky s protizrážanlivým činidlom 0,109 M citrátom sodným v pomere 1:10 (1 diel citrátu a 9 dielov krvi) s objemom 3,0ml.

3. Pre vyšetrenie iných parametrov z nezrážanlivej krvi ( glykovaný hemoglobín, laktát, amoniak) je potrebné krv odobrať do skúmaviek s vhodným protizrážanlivým činidlom,ktoré nesmie obsahovať látku, ktorú ideme stanovovať.

návrat na začiatok