home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Doba uskladnenia vzoriek a možnosti doordinovania vyšetrení

Naše laboratórium uchováva už vyšetrené vzorky 48 hodín a po tejto dobe sa materiál likviduje.

Tieto vzorky sú skladované za vhodných podmienok tak, aby ak to povaha a množstvo vzorky dovoľuje, bolo možné vyšetrenie zopakovať alebo vykonať iné, pôvodne nežiadané vyšetrenie.

Výnimku tvoria tie vyšetrenia, ktoré vyžadujú špeciálne odbery, alebo vyšetrenie v krátkom časovom intervale od odberu vzorky (napr. amoniak, ióny, glykémia a pod.).

Pre dodatočné vyšetrenie je nutné poslať novú žiadanku a dodržať limit pre požadované doplňujúce vyšetrenia.

Nami udané hodnoty v tabuľke sú doporučené ČSKB ČLS JEP a SEKK spol. s.r.o. a výrobcami diagnostík .

BIOCHÉMIA

Sérum/Plazma

Moč

Názov skúšky

20-25 °C

4-8 °C

-20 °C

20-25 °C

4-8 °C

-20 °C

Amoniak

2 h

B - crossla

6 h

8 h

12 t

Bilirubín celkový

24 d

7 d

12 t

Bilirubín konjugovaný

24 h

7 d

12 t

Ca 125

8 h

24 h

12 t

Ca 15-3

8 h

24 h

12 t

CpS ( C-peptid )

8 h

24 h

4 t

Draslík

8 h

24 h

1 r

Glukóza

8 h

24 h

1d

3 d

i PTH

4 h

4 t

Laktát*

2 h

24 h

6 t

Methemoglobín

15 min

2 h

Neurónová špecifická enoláza

6 h

24 h

12 t

NT-PROBNP

4 h

6 d

6 m

Osmolalita

4 h

2 d

Nezm.

Troponín I

4h

3 d

6 m

Troponín I ultra

4 h

24 h

1 m

Homocysteín

2 t

8 m

Presepsín

4h

3 d

9 m

 

SEROLÓGIA

Názov vyšetrenia

Ster / Stolica

20-25 °C

4-8 °C

-20 °C

Chlamydia trachomatis Ag

4 h

24 h

Rotavírusy, Adenovírusy Ag

2 d

4 t

Norovírusy Ag

3 d

4 t

Giardia interstinalis Ag

2 d

4 t

Clostridium dificile toxín

2 h

3 d

Helicobacter pylori Ag

2 d

4 t

BAKTERIOLÓGIA

Vzorka

odberová súprava

stabilita pri 20-24°C

vzorka z horných dýchacích ciest

sterilný vatový tampón

do 2 hodín

transportné médium(Amies, Stuart)

24 hodín

spútum, bronch. laváž

sterilná skúmavka

do 4 hodín pri 4 ºC

vzorka z povrchov kože a slizníc

sterilný vatový tampón

do 2 hodín

transportné médium (Amies, Stuart)

24 hodín

hnis, punktát, aspirát na aeróbne a mikroaerofilné vyšetrenie

sterilný vatový tampón

do 2 hodín

transportné médium (Amies, Stuart)

24 hodín

vzorky na anaeróbne vyšetrenie

tekutý materiál v striekačke

do 1 hodiny

transportné médium(Amies, Stuart)

24 hodín

vzorky z reprodukčného systému

sterilný tampón v transportnom médiu (Amies,Stuart)

24 hodín

sterilný vatový tampón

do 2 hodín

vzorka na mykoplazmy a ureaplazmy

transportné odberové médium

6 hodín

48 hod. pri 2-8 ºC

moč

sterilná skúmavka

do 2 hodín

vzorky z GIT

sterilný vatový tampón

do 2 hodín

transportné médium(Amies, Stuart)

24 hodín

stolica

sterilná nádobka, kontajner

do 2 hodín

likvor

sterilná skúmavka

do 1 hodiny

krv na hemokultiváciu

hemokultivačné nádobky

do 24 hod. po odbere

šupiny, vlasy, nechty na mykologické vyšetrenie

sterilná skúmavka

24 hodín pri 4 ºC

stolica na parazitologické vyšetrenie

kontajner na parazitolog. vyšetrenie

24 hodín pri 4 ºC

zlep na enterobiózu

podložné sklíčko

24 hodín pri 4 ºC

duodenálna šťava

sterilná skúmavka

do 30 min. pri 37 ºC

kultivácia na Trichomonas vaginalis

sterilný tampón v transp. médiu

do 24 hod. pri 37 ºC

biopsia žalúdočnej sliznice na Helicob.pylori

sterilná skúmavka s 20% glukózou

do 12 hodín


HEMATOLÓGIA

Názov skúšky

Plazma 20-25 °C

Antitrombín

4 h

Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas

4 h

Protrombínový čas

4 h

Fibrinogén

4 h

D-Dimér

4 h


Celá krv

Sedimentácia erytrocytov

Vyšetrenie sa vykonáva ihneď v mieste odberu.


 


Krvný obraz

Krv - K3EDTA


Erytrocyty

5 h


Erytrocyty ( MCV)

5 h


Erytrocyty (hematokrit)

5 h


Erytrocyty (RDW)

5 h


Hemoglobín

5 h


Hemoglobín (MCH)

5 h


Hemoglobín (MCHC)

5 h


Leukocyty

5 h


Neutrofily

5 h


Lymfocyty

5 h


Monocyty

5 h


Eozinofily

5 h


Bazofily

5 h


Retikulocyty

5 h


Trombocyty

5 h


Trombocyty (MPV)

5 h


Trombocyty (PDW)

5 hIMUNOLÓGIA

Názov vyšetrenia

Stabilita pri teplotě

Vyšetrovaný materiál

15-25 °C

2-8 °C

-20 °C

ANA / ENA

8 h

2 d

>2 d

sérum

ACA IgG / IgM

-

3 d

>3 d

sérum

SCCA

-

24 h

>24 h

sérum

TTG IgA / IgG

-

3 d

>3 d

sérum

TPS

-

24 h

>24 h

sérum

Špecifické IgE

8 h

1 t

>1 t

sérum

Pankr. elastáza

-

3 d

>1 r

sérum

Kalprotektín SE

-

7 d

>6 m

stolica

Kalprotektín

4 d

4 d

>1 r

stolica

Fagocytóza

24 h

-

-

heparínová krv

CD znaky

48 h

-

-

EDTA krv

BAL

4 h

24 h

-

laváž

VMK

-

5 d

1 m (pH 1-2)

moč

HIOK

-

15 d

1 m (pH 3-6)

moč

17-KS

-

15 d

1 m (pH 3-6)

moč

Vysvetlivky použitých skratiek v tabuľke:

min – minúta, h – hodina, d – deň, t – týždeň, m – mesiac, r – rok,
Nezmr.- nezmrazovať, Nest. – nestabilná,

návrat na začiatok