home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Doba uskladnenia vzoriek a možnosti doordinovania vyšetrení

Naše laboratórium uchováva už vyšetrené vzorky 48 hodín a po tejto dobe sa materiál likviduje.

Tieto vzorky sú skladované za vhodných podmienok tak, aby ak to povaha a množstvo vzorky dovoľuje, bolo možné vyšetrenie zopakovať alebo vykonať iné, pôvodne nežiadané vyšetrenie.

Výnimku tvoria tie vyšetrenia, ktoré vyžadujú špeciálne odbery, alebo vyšetrenie v krátkom časovom intervale od odberu vzorky (napr. amoniak, ióny, glykémia a pod.).

Pre dodatočné vyšetrenie je nutné poslať novú žiadanku a dodržať limit pre požadované doplňujúce vyšetrenia.

Nami udané hodnoty v tabuľke sú doporučené ČSKB ČLS JEP a SEKK spol. s.r.o. a výrobcami diagnostík.

Klikni pre stiahnutie prehľadu stability vzoriek.

Odberový materiál a biologický materiál musí byť likvidovaný v špeciálnom režime ako nebezpečný odpad podľa platných legislatívnych požiadaviek. Za bezpečnú likvidáciu materiálu použitého pri odbere zodpovedá príslušné zdravotnícke zariadenie, kde bol odber uskutočnený.