home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Odbery biologického materiálu na biochemické vyšetrenia

Jedným z významných faktorov, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť laboratórneho výsledku, je odber biologického materiálu, t.j. krvi, moču, mozgovomiechového moku, výteru a i. Dôsledným dodržiavaním podmienok odberu biologického materiálu a správnym označovaním možno predísť nielen zámene biologického materiálu, ale i mnohým chybám, ktoré vplývajú na kvalitu výsledku, sú zdrojom nedôvery voči získaným výsledkom a sťažujú tak spoluprácu klinických pracovísk s laboratóriami.

Príprava pacienta na odber biologického materiálu ako napr.: nedodržanie predpísanej diéty, kľudu na lôžku alebo interferencia liečiv môžu ovplyvniť klinickú použiteľnosť laboratórnych výsledkov. Materiál sa zvyčajne odoberá nalačno. Dôvodom je zmena koncentrácie niektorých parametrov po jedle a zmena vzhľadu séra.

Niektoré faktory spôsobujúce variabilitu výsledkov sa dajú ovplyvniť, niektoré nie.

Medzi faktory, ktoré sa nedajú ovplyvniť patria napr.:

 • pohlavie
 • vek (napr. bilirubín u novorodencov, zmeny ALP a pod.)
 • rasa
 • gravidita (napr. zmena produkcie hormónov, zvýšené ALP, zvýšený cholesterol, znížené Fe, zvýšenie glomerulárnej filtrácie)
 • cirkadiálny rytmus

Medzi ovplyvniteľné faktory patria napr.:

 • vplyv liekov
 • nadmorská výška,
 • fyzická záťaž – tu je treba odlíšiť akútnu, silovú, vyčerpávajúcu fyzickú záťaž od záťaže vytrvalostnej.
  Fyzická záťaž vo všeobecnosti:
  • zvyšuje počet leukocytov a krátkodobo aj počet trombocytov
  • zvyšuje hodnoty svalových enzýmov, myoglobínu a kreatinínu
  • dochádza pri nej k spotrebe substrátov (fosfátov, glukózy a po dlhšej záťaži aj lipidov)
  • dochádza k dehydratácii – zvyšuje sa koncentrácia proteínov, znižuje sa koncentrácia Na+ v moči
  • spôsobuje zmeny v metabolizme – zvyšuje hodnotu laktátu, znižuje pH a pCO2
 • diéta - môže ovplyvniť výsledky rôznymi mechanizmami, napr.:
  • v priebehu jedenia a bezprostredne po jedle sa vyplavujú niektoré hormóny a enzýmy (inzulín, lipáza, AMS, črevný izoALP)
  • sekundárne ako dôsledok vyplavených hormónov nastáva pokles K+ a fosfátov (vplyv inzulínu)
  • po mäsitej strave sa zvyšuje koncentrácia kreatinínu
  • po vysokoproteínových diétach stúpa koncentrácia amoniaku, močoviny, KM
 • alkohol (zvyšuje hodnoty GMT, feritínu, ALP a AST)
 • fajčenie
 • mechanická trauma (po vyšetrení prostaty, po jazde na bicykli alebo po svalovej traume sa zvyšuje hodnota PSA, po opakovaných intramuskulárnych injekciách stúpa myoglobín, CK, AST, ALT)
 • stres – zvyšuje koncentráciu niektorých hormónov, napr. katecholamínov, kortizolu a prolaktínu. Cholesterol po akútnom infarkte myokardu klesá v priebehu 24 hodín a dosahuje zníženie až o 60% oproti východzej hodnote. Jeho opätovné zvýšenie je otázkou rady týždňov. Miernym stresom sa ale cholesterol môže zvýšiť. Významným stresom je prebudenie, preto napr. odber krvi na prolaktín sa môže vykonať 3 hodiny po prebudení.

Odber venóznej krvi

     Deň pred odberom krvi, a to popoludní a večer, by pacient nemal jesť mastné jedlá, pretože tuky v krvi môžu spôsobiť chylozitu séra. Chylózne séra ovplyvňujú mnoho vyšetrení. Pacient sa môže pred odberom napiť nesladeného čaju.

U pacientov s dobre viditeľnými žilami je vhodné odoberať krv z nezatiahnutej paže. U tých pacientov, u ktorých nie je možné odobrať krv bez zatiahnutia, ruku len krátko stiahneme a ihneď po vpichu uvoľníme, aby sa naberala voľne prúdiaca krv. Pred odberom nemá pacient rukou cvičiť. Odber z dlhšie stiahnutej ruky a s predchádzajúcim cvičením vadí pri mnohých vyšetreniach najviac však pri vyšetreniach minerálov (pri stanovení K+ môže jeho koncentrácia v sére narásť až o 30% !!!), kreatínkinázy – CK, izoenzýmov laktátdehydrogenázy – LD a pod. Pokiaľ má pacient ťažko dostupné žily a odber sa nedá takto vykonať, je na to treba upozorniť lekára, aby mohol túto skutočnosť vziať do úvahy pri interpretácii výsledkov.

Krv je treba odoberať najskôr hodinu po infúzii, inak nachádzame nižšiu koncentráciu stanovovaných parametrov v dôsledku zriedenia krvi infúznymi roztokmi. Pri odberoch v priebehu infúzie sa namerajú nezmyselne vysoké hodnoty, napr. glukózy,sodíka,draslíka a chloridov (podľa podávanej infúznej liečby).

Pri odbere treba rešpektovať skutočnosť, že mnohé súčasti krvnej plazmy majú iné hodnoty v stoji a iné hodnoty v ležiacej polohe. Pre vzájomnú porovnateľnosť výsledkov sa odporúča odoberať krv po 10 minútach v sediacej polohe.

Odber krvi na stanovenie lipidov

Krv sa odoberá po 12-14 hodinovom hladovaní (posledná večera o 18:00 hod., nie príliš bohatá na tuky a pacient už nesmie piť alkohol). U ambulantných pacientov sa nedoporučuje robiť odber v pondelok, pretože cez víkend sa stravujú inak, než cez pracovné dni. Pacient nesmie pred odberom užívať lieky zasahujúce do metabolizmu lipidov.

Odber kapilárnej krvi sa robí vpichom do bruška prsta, ušného lalôčika, prípadne u malých detí do päty. Je dôležité, aby bolo miesto vpichu dobre prekrvené. Krv z miesta vpichu musí voľne vytekať. Prvá kvapka sa zotiera tampónom, pretože táto krv obsahuje prímes tkanivového moku. Voľne odkvapkávajúca krv sa potom zachytáva do mikroskúmavky. Možné chyby pri odbere kapilárnej krvi sú:

nedostatočné prekrvenie miesta vpichu, nedostatočná hĺbka vpichu (krv nevyteká spontánne), vytláčanie krvi z miesta vpichu masážou (spôsobuje hemolýzu a mení zloženie krvi), striedanie miest vpichu.

Krv na stanovenie glykémie sa odoberá do umelohmotnej mikroskúmavky s prídavkom antikoagulačného činidla a fluoridu sodného. Pokiaľ skúmavka neobsahuje fluorid sodný, musí byť glykémia vyšetrená do 1 hodiny, keďže prichádza ku glykolýze a hodnota glykémie sa znižuje

Parametre vyšetrené zo séra

Na odber venóznej krvi určenej na vyšetrenie parametrov zo séra sa používajú skúmavky so separačným gélom, ktorého úlohou je urýchlovať zrážanie krvi, stabilizovať bunkové zložky a tlmiť proces hemolýzy.

Laboratórium na tento typ odberu poskytuje nasledovné skúmavky:

1.Skúmavka so separačným gélom od firmy Sarstedt s objemom 7,5ml a 4,9ml - do týchto skúmaviek sa krv odoberá vákuovým systémom.

2.Skúmavka so separačným gélom od firmy Sarstedt s objemom 4,4ml - pri odbere krvi do tejto skúmavky je potrebné krv odoberať pomaly, aby nedošlo k poškodeniu buniek a k následnej hemolýze.

     Pri odbere krvi pre vyšetrenie zo séra je možné použiť aj skúmavky od iných výrobcov, vhodné na vyšetrenie parametrov zo séra.

Na stanovenie základných biochemických parametrov stačí jedna plná skúmavka krvi s objemom 4,4ml resp. 4,9ml. Pri rozšírenom súbore vyšetrení(serológia, špeciálne vyšetrenia) je potrebná plná skúmavka krvi s objemom 7,5ml.

U malých detí, alebo u dospelých so sťaženým odberom krvi sa môže odobrať aj menší objem krvi a ordinujúci lekár určí poradie dôležitosti stanovenia parametrov v prípade nedostatočného objemu.

Po odbere sa krv v skúmavke nechá stať pri laboratórnej teplote (cca 22° C ) 30 minút.

Proces zrážania krvi sa začína ihneď po odbere a trvá približne 10-15 minút. Tvorba séra začína po 30-tich minútach. Rozpadom erytrocytov sa do séra uvoľňujú rôzne látky (napr. kálium) a rozdiely v koncentrácii týchto látok medzi sérom a krvinkami sa časom vyrovnávajú, preto je nutné krv čím skôr scentrifugovať a oddeliť sérum od krvného koláča. Krv by mala byť scentrifugovaná do 1 hodiny a sérum uložené v chlade.

Parametre vyšetrené z nezrážanlivej krvi

      Ak je na vyšetrenie potrebná nezrážanlivá krv (napr. na vyšetrenie glykozylovaného hemoglobínu, krvného obrazu, koagulačných vyšetrení a pod.), odber treba vykonať do skúmavky s antikoagulačným činidlom. Pre konkrétnu analýzu je vždy treba zvoliť vhodné antikoagulačné činidlo. Pri tomto type odberov je potrebné krv odobrať po rysku na skúmavke.Vzorku po odbere dôkladne premiešame a až do transportu uchovávame pri izbovej teplote.

Hemolýza

      Hemolýza séra ovplyvňuje laboratórne výsledky pri stanovení ALP, AST, ALT, GMT, LD, bilirubínu, cholesterolu, močoviny, fosforu, železa, kreatinínu, celkových bielkovín, sodíka, draslíka,NSE, osteokalcínu, vitamínu B12, TSH a iných parametrov. Príčiny hemolýzy môžu byť:

 • vlhkosť (použitie vlhkej odberovej súpravy a skúmaviek)
 • prudké trepanie krvi v skúmavke
 • stekanie krvi z povrchu kože
 • uskladnenie krvi v chladničke alebo státie krvi nad radiátorom alebo na slnku
 • penenie krvi pri prudkom vyprázdňovaní striekačky
 • nesprávny pomer krvi a antikoagulačného činidla
 • prítomnosť saponátov v skúmavke
 • centrifugácia krvi pri vysokých otáčkach

Odber moča

Spontánne vymočený moč

      Pri tomto odbere sa pacient vymočí do čistej odberovej nádoby. Na vyšetrenie je najvhodnejší prvý ranný moč, pretože je najkoncentrovanejší, kyslý, bol dlhší čas v močovom mechúre a jeho zloženie nie je ovplyvnené príjmom potravy. Do nádoby sa zachytáva moč zo stredného prúdu, prvá a posledná časť moču sa nechajú odtiecť mimo zbernej nádoby. Treba však pamätať na to, že použitím nečistých odberových nádob so zvyškami dezinfekčných roztokov a saponátov a po uplynutí dlhšieho časového intervalu ako 1 hodina od odberu, sa vyšetrovaná vzorka znehodnocuje. Na odber moču sú teda najvhodnejšie špeciálne jednorazové nádoby.

Požiadavku vyšetriť moč do 1 hodiny po odbere treba splniť pri plánovanom mikroskopickom vyšetrení. Pri dlhšom skladovaní moču nastáva rozpad valcov a krvných elementov.

Ak sa pátra po cukrovke, je najvhodnejšie vykonať vyšetrenie glukózy v moči najlepšie po 2 hodinách po sladkom jedle. Doporučuje sa čaj s 3 kockami cukru. Moč od diabetikov je však treba analyzovať vždy nalačno.

Bilirubín a urobilinogén je potrebné vyšetriť v čerstvom moči hneď po odbere, pretože na svetle a vzduchu oxidujú na biliverdín a urobilín. Na vyšetrenie urobilinogénu je vhodné analyzovať poludňajší alebo popoludňajší moč.

Zber moču za časové obdobie

      Pacient spontánne močí do zreteľne označenej a chemicky čistej nádoby. Na začiatku zberného obdobia sa pacient vymočí do záchodu, od tohto momentu začne merať čas a potom už močí zakaždým do zbernej nádoby. Ak musí ísť počas zberného obdobia na veľkú potrebu, odporúča sa, aby sa predtým vymočil do zbernej nádoby. Je dôležité, aby sa v určenom časovom období nestratil nijaký moč. Po skončení zberu sa celkový objem vylúčeného moču zmeria, obsah sa opatrne premieša a do laboratória sa pošle na spracovanie vzorka v požadovanom množstve,t.j. plná močová skúmavka ( asi 12ml ). Je veľmi dôležité čo možno najpresnejšie zmeranie množstva vylúčeného moču, s presnosťou na 10 ml.
Pri niektorých analýzach sa vyžaduje špeciálna konzervácia moču, preto sa musia vždy rešpektovať pokyny laboratória.

Odber stolice

Odber stolice na dôkaz okultného krvácania

     Pri skrytom (okultnom) krvácaní ide o krvácanie, ktoré sa nedá rozpoznať voľným okom. Býva prítomné pri mnohých ochoreniach. A to už v počiatočnom štádiu niektorých gastrointestinálnych problémov, ako je rakovina hrubého čreva, vredy, polypy, zápal hrubého čreva, zápal divertikula, fisúry, kedy nie sú viditeľné žiadne príznaky, iba okultné krvácanie. Krv v stolici stanovujeme imunologicky.

Vzorka stolice sa odoberá do čistého, suchého kontajnera na odber stolice. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, pokiaľ je stanovenie vykonané do 6 hodín po odbere. Pokiaľ nie je vzorka testovaná do 6 hodín po odbere, môže sa uskladniť po dobu 3 dní pri teplote 2-8°C.

Vzorka nesmie byť odoberaná počas a do troch dní po menštruácii, alebo ak pacient trpí krvácajúcimi hemoroidami, alebo má krv v moči. Alkohol, aspirín, alebo iné lieky užívané v nadmernom množstve môžu spôsobiť gastrointestinálne podráždenie, ktoré môže byť príčinou krvácania. Takéto substancie treba prestať užívať najmenej 48 hodín pred odberom. Pred vykonaním odberu na zistenie okultného krvácania nie je potrebný žiadny špeciálny diétny režim.

Špeciálne odbery

Amoniak

Stanovuje sa v plazme (heparín, EDTA).

Krv na stanovenie amoniaku je potrebné odobrať bez venostázy (bez škrtidla) a do 30 min. musí byť prinesená v ľade na OKB. Je potrebné označiť čas odberu. Po nedodržaní zásad odberu a transportu sa zvyšuje pravdepodobnosť falošne pozitívneho výsledku.

Laktát

Stanovuje sa v heparizovanej plazme. Krv, podobne ako pri stanovení amoniaku, odoberáme bez venostázy a do laboratória ju transportujeme do 4 hodín.

Laktát a amoniak sa dá vyšetriť z jednej skúmavky.

Glykovaný hemoglobín

Stanovujeme v plnej krvi odobratej do skúmavky s EDTA (skúmavka na krvný obraz).

Kapilárne glykémie

Ako materiál sa používa heparinová plazma. Protizrážlivé činidlo obsahuje aj fluorid sodný, ktorý zabraňuje enzymatickej glykolýze. Dôležité je dodržať predpísané množstvo odobratej krvi v mikrovete.

Typ proteinúrie

Na vyšetrenie sa používa vzorka (asi 12 ml) dobre premiešaného moča z 12 alebo 24 hodinového zberu, v ktorom sa stanoví proteinúria.

Odpad analytov v moči (Na, K, Ca, Cl, Mg, P, glukóza, urea, kreatinín, klírens kreatinínu, kyselina močová, bielkoviny)

Stanovuje sa v moči zbieranom 24 hodín. Do laboratória treba odoslať priemernú vzorku (asi 12 ml) dobre premiešaného zbieraného moča. Na sprievodke musí byť uvedené:

 • doba zberu na minútu presne
 • objem vymočenej porcie
 • pri diuréze do 100 ml s presnosťou na 1 ml
 • pri diuréze nad 1000 ml s presnosťou na 10 ml
 • telesná výška (len pri klírens kreatinínu)
 • telesná hmotnosť (len pri klírens kreatinínu)

Bence-Jonesova bielkovina

Na vyšetrenie sa odporúča prvý ranný moč, ktorý je dostatočne koncentrovaný. Môže sa použiť aj vzorka (asi 12 ml) zbieraného moča. (Diuréza a doba zberu nemusia byť uvedené).

Kyselina vanilmandľová

(kvantitatívne vyšetrenie)

Stanovenie sa robí z priemernej vzorky (asi 12 ml) dobre premiešaného 24 hodín (nie 12 hod.) zbieraného moča. Moč je potrebné pred zberom konzervovať pridaním 20 ml 6 N HCl do zbernej nádoby. Na sprievodke vyznačte diurézu a dobu zberu moča.

Pred a počas vyšetrenia je nutné vylúčiť zo stravy kávu, čaj, alkohol, ovocie a potraviny obsahujúce vanilín (vanilka, banány, citrusové plody, orechy) a z liekov hypotenzíva, hypotoniká, sedatíva, opiáty, ataraktiká, všetky sympatikomimetiká, ganglioplesiká, betablokátory, salicyláty, tetracyklíny. Guanetidín je treba vynechať aspoň po dobu 10-14 dní.

Kyselina 5-HIO

(kvantitatívne vyšetrenie)

Stanovenie sa robí z piemernej vzorky (asi 12 ml) dobre premiešaného 24 hodín (nie 12 hod.) zbieraného moča. Moč je potrebné pred zberom konzervovať pridaním 20 ml 6 N HCl do zbernej nádoby. Na sprievodke vyznačte diurézu a dobu zberu moča.

Dva až tri dni pred a počas vyšetrenia nesmie pacient v strave prijímať banány, burské oriešky, vlašské orechy, paradajky, ananás, ríbezle, egreše, melóny. Z liečív treba vylúčiť chlorpromazín, rezerpín, mephenezínkarbanát, katecholamíny.

17-ketosteroidy

(kvantitatívne vyšetrenie)

Na stanovenie je potrebné poslať asi 12 ml dobre premiešaného 24 hodinového moča. Na vyšetrenie stačí zberať moč len počas jedného dňa. Moč nie je potrebné konzervovať kyselinou, ale musí byť udaná diuréza a doba zberu moča.

Melanín v moči

(kvantitatívne vyšetrenie)

Stanovenie sa robí z čerstvého jednorázovo vymočeného moča (asi 12 ml).

Methemoglobín, sulfhemoglobín, oxyhemoglobín

Do skúmavky sa odmeria 5,0 ml destilovanej vody a do tejto sa pridá 0,1 ml čerstvej krvi. Obsah skúmavky sa premieša a nechá sa minimálne 15 minút hemolyzovať. Takto upravená vzorka sa posiela do laboratória.


návrat na začiatok